Understöd

Hemorten för stiftelsen är Ingå. Enligt stadgarna skall stiftelsen “främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Ingåbygden”. Stiftelsen stöder kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. De flesta mottagare har en anknytning till Ingå men stiftelsen stöder också samarbetsprojekt över kommungränserna.

Understöd beviljas närmast som projektbidrag och huvudsakligen åt föreningar och organisationer för kulturell och samhällsnyttig verksamhet, idrott och annan verksamhet, som gynnar barns och ungdomars välmående; däremot beviljas i regel inte understöd direkt till privatpersoner.

Ansökningarna bör hålla en hög nivå och vara genomtänkta, väl motiverade och innehålla begärda uppgifter.

Ansökan

Ansökan görs med denna ansökningsblankett. Blanketten ska skrivas ut, undertecknas och lämnas in till stiftelsens styrelse före sista september. Ansökan inlämnas elektroniskt per e-post till adressen info@sparbanksstiftelseninga.fi

Ansökningar om understöd tas emot till utgången av september respektive år. Ansökningar kan dock riktas till stiftelsen och kan även utdelas under hela året, men huvudsakligen koncentreras utdelningen av understöd till hösten efter den ovan angivna ansökningstidens utgång (sista september).

Till ansökan bör bifogas en del bilagor såsom föreningens registerutdrag (gärna även stadgar), senast fastställda bokslut (undertecknat av styrelsen) och verksamhetsgranskningsberättelse (undertecknad), budget och verksamhetsplan för innevarande år, kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet, föreningsmötesprotokoll (angående val av sittande styrelse).

Sökande godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

 

Redovisning

Över erhållna bidrag skall mottagaren avge ekonomisk redovisning då bidraget är 10 000 € eller större. Redovisningen inlämnas elektroniskt per e-post till info@sparbanksstiftelseninga.fi senast 31.12. året efter att understödet beviljades. Beträffande mindre bidrag ber ombudsmannen enligt prövning om skriftlig redogörelse..

Tidigare mottagare

Under 2021 delade Sparbanksstiftelsen i Ingå ut nästan 370 000 euro enligt följande:

  • Barn- och ungdomsverksamhet : 103 628 euro
  • Seniorverksamhet : 5 590 euro
  • Konst, musik och kultur : 65 640 euro
  • Lokal verksamhet : 168 930 euro
  • Annan föreningsverksamhet : 25 875 euro

Se en lista över alla mottagare år 2021 här

Sparbanksstiftelsen i Ingå har bland annat gett understöd till allaktivitetshallen Nylund Arena (tidigare Ingå Aktia Arena), konditionstrappan och Muminlekparken i Ingå centrum. Läs mer genom att klicka på bilderna nedan.

Konditionstrappan
Konstgräsplan vid Nylund Arena
Muminlekparken