Understöd

Hemorten för stiftelsen är Ingå. Enligt stadgarna skall stiftelsen “främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Ingåbygden”. Stiftelsen stöder kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet. De flesta mottagare har en anknytning till Ingå men stiftelsen stöder också samarbetsprojekt över kommungränserna.

Understöd beviljas närmast som projektbidrag och huvudsakligen åt föreningar och organisationer för kulturell och samhällsnyttig verksamhet, idrott och annan verksamhet, som gynnar barns och ungdomars välmående; däremot beviljas i regel inte understöd direkt till privatpersoner.

Ansökningarna bör hålla en hög nivå och vara genomtänkta, väl motiverade och innehålla begärda uppgifter. Vi rekommenderar att på förhand göra projektbeskrivningen innan ansökan påbörjas.

Ansökan kan göras 1.3 – 30.9.2024 och samtliga ansökningar behandlas endast efter att ansökningstiden gått ut.

Instruktioner

Sparbanksstiftelsen i Ingå sr har förnyat sitt ansökningsförfarande för bidrag och nu övergått till ett digitalt ansökningssystem. Det finns inga skilda pappersblanketter eller pdf-blanketter. Bekanta dig med ansökningsförfarandet nedan.

Välj kategori

För att underlätta uppföljningen har vi skapat följande ansökningskategorier. Ifall ansökan gäller fler än en kategori ber vi föreningen välja den kategori som bidrag i första hand sökes ifrån:

 • Ekonomi och sparande
 • Föreningshus
 • Idrott och ungdom
 • Konst, musik och kultur
 • Seniorverksamhet
 • Övrig allmännyttig föreningsverksamhet

Var görs ansökan?

Klicka på knappen ”Lämna in en ny ansökan / Redigera en ansökan” ovan och du förflyttas till  ansökningsprogrammet och kan direkt påbörja ansökan. Vid behov kan du byta språk i ansökningsprogrammet.

För att underlätta ansökningsprocessen behöver du inte logga in eller identifiera dig. I ansökningsportalen kan du navigera framåt och bakåt och komplettera informationen ledigt.

När kan man ansöka?

Ansökan är årligen öppen under tiden 1.3 – 30.9. Ansökan kan redigeras efter att ansökningstiden gått ut, dock senast den 10.10. Samtliga ansökningar som inkommit under ansökningstiden behandlas i början av november och alla meddelas utfallet personligen.

Kontaktpersoner

Ansökan utgår från att varje ansökan har två kontaktpersoner. Föreningen väljer själv vem som är ansökans kontaktpersoner, men vi önskar att dessa är medlemmar av föreningens styrelse eller fungerar som föreningens verksamhetsledare, dvs. beslutsfattare.

Projektbeskrivning

I ansökan finns två rutor där projektet beskrivs, ansökans ändamål och beskrivning. Ansökans ändamål skall vara kort och koncist formulerat. Då bidrag beviljas kan stiftelsen publicera ansökans ändamål så att allmänheten vet till vilket ändamål bidrag beviljats.

I den längre beskrivningen motiverar föreningen fritt sin ansökan som en projektbeskrivning jämte budget. Den här beskrivningen går enbart till styrelsens behandling och ingen del av den är offentlig. Ifall projektbeskrivningen är mera omfattande kan föreningen bifoga en skild projektbeskrivning med budget som bilaga.

Det är bra att på förhand fundera hur man vill formulera beskrivningen, ju bättre ansökan är desto lättare har styrelsen att ta ställning till dem.

Bilagor

För att kunna behandla er ansökan behöver vi alltid åtminstone följande bilagor:

 • Föreningsregisterutdrag
 • Senaste undertecknade bokslutet
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsgranskningsberättelse

Ifall bidraget inte gäller tydliga projekt, dvs det är fråga om allmänt verksamhetsbidrag ber vi dessutom bifoga en verksamhetsplan. Det går utmärkt att bifoga andra dokument som stöder ansökan.

Bilagorna sparas helst som pdf-filer, men ansökningsprogrammet kan även behandla andra filformat. Namnge bilagorna entydigt i ansökningsprogrammet.

Orsaken till att vi behöver så många bilagor är att stiftelsernas verksamhet är strikt reglerad. T.ex. från föreningsregisterutdraget kan vi bedöma eventuella jävsituationer. De andra bilagorna ger en helhetsbild över föreningens ekonomiska situation och verksamhet samt vilken inverkan ett bidrag har på verksamheten.

Inlämnande av ansökan

När all behövlig information är ifylld skickas ansökan till oss i det sista skedet. Föreningens ansvarspersoner får en bekräftelse per e-post på att ansökan inskickats. Obs, som avsändare står det Desky. Hela Sparbanksstiftelsens styrelse ser ansökan då den inkommit och kan således bekanta sig med den i god tid före besluten fattas.

Ifall ansökan behöver kompletteras eller redigeras är det möjligt att göra det senast den 10.10 via länken i bekräftelsen. I samma bekräftelse finns även en nyckelkod. Om du går in via våra hemsidor och till ansökan finns det en möjlighet att redigera ansökan också den vägen, men då behöver du den här nyckelkoden.  Spara alltså bekräftelsen. Ifall styrelsen önskar tilläggsinformation ber vi om det per e-post.

Redovisning

Bidrag under 5.000€ kräver i regel ingen redovisning. Bidrag över 5.000€ kan vid behov betalas ut mot faktura och bidrag över 10.000€ skall alltid redovisas. För 2023 års bidragsrunda har styrelsen beslutat att alla som beviljas bidrag, oberoende summa, kort får redogöra för användningen av bidragen. Detta för att utveckla bidragsbehandlingen i framtiden.

Redovisningen kan t.ex. bestå av en kort beskrivning av hur projektet gick, eller genom att bifoga fakturor som hänförde sig till projektet. Redovisningen får gärna vara kort och koncis. Förening som beviljats understöd får skilda instruktioner för detta efter att alla ansökningar behandlats.

Sökande godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Kontakta stiftelsen vid behov via e-post info@sparbanksstiftelseninga.fi eller per telefon till ombudsmannen Svenne Holmström, 044-766 9568

Tidigare mottagare

Under 2023 delade Sparbanksstiftelsen i Ingå ut 332.434 euro enligt följande

 • Ekonomi och sparande: –
 • Föreningshus: 101.400 euro
 • Idrott och ungdom: 84.724 euro
 • Konst, musik och kultur: 46.500 euro
 • Seniorverksamhet: 12.700 euro
 • Övrig allmännyttig föreningsverksamhet: 57.110 euro
 • Kostnader för konditionsgranskningar på vissa föreningshus: 30.000 euro

Under 2022 delade Sparbanksstiftelsen i Ingå ut 306.999 euro enligt följande:

 • Barn- och ungdomsverksamhet : 123.929 euro
 • Seniorverksamhet : 44.500 euro
 • Konst, musik och kultur : 36.000 euro
 • Lokal verksamhet : 60.617 euro
 • Annan föreningsverksamhet : 37.400 euro
 • Övriga bidrag: 5.000 euro
 • Returnerade bidrag -1.000 euro

Sparbanksstiftelsen i Ingå har bland annat gett understöd till allaktivitetshallen Nylund Arena (tidigare Ingå Aktia Arena), konditionstrappan och Muminlekparken i Ingå centrum. Läs mer genom att klicka på bilderna nedan.

Konditionstrappan
Konstgräsplan vid Nylund Arena
Muminlekparken